banner62
banner70

Şeffaflık Politikası (Transparency Policy)

Yeni Tunceli Gazetesi Şeffaflık Politikası

Amacı

Şeffaflık Politikasının amacı European Journalism Centre Grants işleyişinde uygulayacağı temel prensipler ve izleyeceği metodları belirtmektedir. 

Şeffaflık

Program uygulama süresi boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler, etkinlikler, çıktılar ve destekler ilişkin bilgiler, istisnai bir koşul oluşmadıkça kamunun erişimine açık bir şekilde sunulacaktır. Bu politika çerçevesinde Program’ın katılımcı ve esnek yapısı ve işleyişinin güçlendirilmesi ve etkin geri bildirim mekanizmalarının kurulması hedeflenmektedir.

İlgili AB mevzuatı ve kabul edilen uluslararası normlar uyarınca Program, ayrımcılık yapmama ve eşit davranma ilkelerine uygun hareket edeceğini taahhüt eder.

Hassas Bilgilerin Korunması

Program, işleyişi süresince hizmetlerini geliştirmek ve sunmak için işlediği ve barındırdığı veri ve bilginin, kişilerin yasal haklarını zarara uğramasını önleyecek biçimde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Program’ın uyacağı kurallar Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uyar. Detaylı bilgi için Program’ın Gizlilik Politikası’nı ziyaret edebilirsiniz.

Katılımcılık

Program, bu metnin Şeffaflık kısmında da belirtildiği gibi, işleyiş yapısında ve karar alma süreçlerinde iyileştirmeyi hedefleyen, katılımcı bir model dahilinde çalışmaktadır ve tüm paydaşlarla açık ve yapıcı diyalog kurmaya hazırdır. Anketler, birebir görüşmeler, toplantılar ve uygun diğer iletişim araçlarıyla kurulan etkin ve sürekli izleme mekanizmalarıyla tüm paydaş ve faydalanıcıların deneyimleriyle ilgili geri bildirim alır.

Kurumsal Çerçeve

Program, European Journalism Centre Grants tarafından yürütülen bir programdır. Program, Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına yönelik farkındalığı ve talebi artırmayı; gazetecilerin kendilerini güvende hissettiği, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasını hedefler.

Programda ulaşılması hedeflenen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır: 

1. Çoğulcu medyanın oluşturulması için savunuculuk ortamının iyileştirilmesi 

2. Gazetecilerin, mesleklerini yerine getirebilmeleri için dirençlerinin artırılması 

3. Yeni Tunceli Gazetesi'nin paydaşları ile ilişkilerinin ve gazetecilerin çalışma olanaklarını arttırma kapasitesinin kuvvetlendirilmesidir.

Bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler şunlardır: 

 • İfade ve medya özgürlüğü izleme raporları 

 • Farkındalığın artırılması ve Türkiye’deki mevcut durumun iyileştirilmesi için paydaş diyaloğunun kuvvetlendirilmesi çalışmaları 

 • Medya çoğulculuğu için yerelde ve ulusal düzeyde dayanışmanın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

 • Gazetecilerin kapasitelerinin iyileştirilmesi ve mesleklerini sürdürebilecek kanalların oluşturulması 

 • Gazeteciler arasındaki iletişim ve işbirliğini artırmaya ve gazetecilik mesleğini güçlendirmeye yönelik faaliyetler 

 • Programın görünürlüğünün, erişilebilirliğinin artırılmasına ve paydaşlar arası ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yönelik çalışmalar 

 • Destek programlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve örnek model haline gelmesine yönelik faaliyetler.

Yayımlanan Bilgi

Program, işleyişi hakkında paydaş ve faydalanıcıları bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak, gelişmelerden ve politikalarından haberdar etmek, şeffaflık ilkesini desteklemek amaçlarıyla doğru bilgiyi zamanında yayımlar.

Düzenli olarak yayımlanacak ve güncellenecek belgeler şunlardır;

 • 4 farklı destek aracının rehberleri ve ekleri

 • Bilgilendirme günü ve etkinliklere ait sunumlar

 • Örnek belgeler

 • Görünürlük rehberi 

Sorumluluk Reddi

Program, Avrupa Birliği’nin resmi görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Sorumluluğu tamamenYeni Tunceli Gazetesi’ne aittir.

Program kapsamında desteklenen faydalanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında ürettikleri tüm görünürlük materyallerinde, aşağıdaki metnin bulunması zorunludur.

Faydalanıcılar için Bilgi

Faydalanıcılar, başvurularıyla ilişkili gelişmelerin Program internet sitesindeki üyelik modülünü ve başvuru yaptıkları e-posta adreslerini kullanmalıdırlar. Bunun yanında, bazı destek araçları kapsamında kargo ile de başvuru alınabilecektir. 

Faydalanıcıların desteklenen faaliyetlerinin görünürlük materyalleri ve duyuruları, hem programın hem de desteklenen çalışmanın görünürlüğünü artırmak amacıyla Program iletişim stratejisi çerçevesinde, faydalanıcının da rızası ile, paylaşılabilir ve yayımlanabilir.

Aşağıdaki özel durumlarda bilgi paylaşımı gerçekleştirilmeyecektir.

 • Kişinin ticari faaliyetlerinin zarara uğratabilecek olması durumunda

 • Bilginin, fikri mülkiyet, sürmekte olan idare ya da yargı işlemini etkilemesi ve hukuki tavsiye niteliğinde olması durumda

 • Başvuranın rızası olmaması durumunda

Yukarıda bahsedilen istisnalar kişinin açık talebini Program ekibine iletmesi ile uygulanır.

Şikayet Mekanizması

Program eylemleri nedeniyle olumsuz etkilendiğini düşünen kişi ya da kurumlar, iddialarını yenitunceli.com internet sitesindeki şikayet bölümünden açıklayıcı bir metin ve varsa ilgili ek belge ve kanıtlarıyla beraber iletirler. Şikayetler, şikayete konu olan olayın gerçekleştiği tarihin en geç bir ay ertesine kadar gönderilmelidir. Şikayet Formu’na internet sitesinden ulaşılabilir.

İletilen iddiaların sonuçlandırılması akabinde kişi ya da kurum sonuçtan memnun değilse ya da yukarıda belirtilen süre içerisinde sonuç alamamışlarsa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na şikayetlerini iletebilirler.